ความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน

ภาษาอังกฤษ

เพื่อความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงาน

ภาษาจีนกลาง

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของประชาคมโลก

© 2017 by The Word Language School.